Đóng mở


Vừa tìm cách đóng cửa với thế giới giờ lại tìm cách mở cửa.