27/07/2009 | By: Phair Zios

Đóng mở


Vừa tìm cách đóng cửa với thế giới giờ lại tìm cách mở cửa.