Nợ nước nợ nhà

Theo công bố mới đây của bộ Tài chính, tổng nợ nước
ngoài của Việt Nam đến năm 2010 là 32,5 tỉ USD, tăng 4,5 tỉ USD so với mức 27,9 tỉ USD năm 2009. 


Đáng chú ý là nợ của Chính phủ tăng dần trong giai đoạn 2006 - 2010, với con số tương đương là 27,8 tỉ USD (2010) so với 14,6 tỉ USD (2006). 
Đồng thời nợ do Chính phủ bảo lãnh cũng có cùng xu hướng tăng, với 4,6 tỉ USD (2010), cao hơn mức 1 tỉ USD năm 2006. Năm 2010, Việt Nam mới trả nợ được 1,6 tỉ USD.
Nói to tát là nợ nhà nước, nhưng ai sẽ trả.

Bộ Tài chính xác nhận, tổng số dư nợ nước ngoài năm 2010 chiếm 42,2% GDP, so với tỷ lệ năm 2006 là 31,4%. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối so với tổng dư nợ ngắn hạn năm 2010 chỉ có 187%, thấp hơn nhiều so với mức năm 2009 là 290% và 2.808% năm 2008.
Mình đang nợ 10 triệu đồng và không phải trả lãi. Há
Hiện nay Việt Nam vay nợ của 25 đối tác song phương và 9 đối tác đa phương, gồm cả Algeria, Iraq, Kuwait, Trung Quốc, Đài Loan… Trong đó chủ nợ lớn nhất là Nhật Bản với 9,5 tỉ USD, hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) 6,9 tỉ USD, ADB 4,1 tỉ USD, Pháp 1,1 tỉ USD, Nga 568 triệu USD…

Riêng trong năm 2011 này, số lãi và phí Việt Nam phải trả nợ nước ngoài là 522 triệu USD, và đến năm 2015 là 423 triệu USD.

Nguồn: Việt Anh/ Sài Gòn Tiếp Thị