Đâu là thú, đâu là ngườiỞ mình thì thú nhốt trong lồng, 
người ở ngoài coi. Còn ở bển thì nhốt ở người xem trong lồng, thú xem...
Cũng hay.
Mà thực ra thì mình cũng là thú.
Sáng thì đến cái chuồng bê tông ở Hồ Xuân Hương, đêm thì về cái chuồng bê tông ở Hồ Tùng Mậu.