Con người phức tạp bỏ mẹCủ cải nói: Con người phức tạp.
Người nghĩ: Thật vậy. Cứ như cải là hay nhất.