Nắng vàng em đi đâu mà vội

Vài bức lẻ do khách đặt chụp và mình tự chụp.
Cũng lâu lâu rồi mình không đi chụp ảnh như vậy. Thôi thì giờ ai bảo gì làm nấy, miễn là không phạm pháp, hoặc băng hoại đạo đức, suy đồi....v.v