Video> Đích thị là MAFIA


Mafia được hiểu là mối liên hệ giữa tội phạm có tổ chức và các thế lực trong hệ thông công quyền. Vậy đây có thể coi là mafia không?