Thương các nhà thơ

Ảnh ctv Phair Zios gửi về từ Mẽo.
ZIOS - Nghe nói quốc hội kỳ này họp để bàn ra LUẬT NHÀ THƠ
Chài thơ thật! Quả là thơ thẩn và có gì đó hơi ngớ ngẩn.
Cộng tác viên của mình cho biết, lần này luật Nhà thơ còn được dịch sang tiếng  Anh để Obama tham khảo.
Đất nước tôi thật vĩ đại.