Sợ nhất là úp úp mở mở

Nhiều khi cứ để nguyên lại đỡ gợi, che vào lại...