Đố các bác đối được

Em có câu đối cóc này, muốn các bác đối thử xem sao

""Trốn được cũng là dũng, mà bị bắt cũng là dũng. Ngu cũng là dũng mà tài cũng là dũng"

Đố được em sắp xếp cho làm.... (đang nghĩ tí)