Thế mới là Thủ tướng

Thủ tướng Tấn Dũng vừa lệnh: hạ quyết tâm bắt được Chí Dũng
Thế là bắt được thật.
Thật là tài Dũng!