CÒN - MẤT

Bây giờ còn nước còn non
Còn tình đồng chí còn tình anh em
Bao giờ nước mất nhà tan
Cái thây 'đố chệ' chôn đâu bây giờ?

Đêm dài lắm mộng, 17-10-2012