Họp Quốc hội, ông Đặng Thành Tâm ở đâu?

Trong khi đồng chí 3X đang trình bày báo cáo, thì trong đầu tôi chợt hiện lên câu hỏi, đại biểu Tâm đang ở đâu