Thủ tướng: Tôi không chạy, không xin*

Về câu hỏi, có nghĩ đến từ chức, đối với tôi, còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng haojt động cách mạng. Trong 51 năm qua, tôi không xin Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi không từ chối, thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng giao phó. Là một cán bộ, đảng viên, tôi đã báo cáo nghiêm túc, đầy đủ về bản thân mình. Đảng, Bộ Chính trị, BCH TƯ đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, tâm tư nguyện vọng và Đảng lãnh đạo quản lý trực tiếp tôi và quyết định phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng CHinhd phủ. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của Đảng đối với tôi.


Gần suốt cả cuộc đời theo Đảng, tôi không chạy, không xin, không thoái thác nhiệm vụ gì mà Đảng, Nàh nước phân công giao phó. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện như đã làm trong suốt hơn 50 năm qua.

Theo Đất Việt Online 
(Trong bài của báo Đất Việt có nhiều đoạn lỗi của thằng đánh máy, tôi xin giữ nguyên văn cho nó chính chủ)