Cắt cáp tàu Bình Minh 02: Hành động đầy khiêu khích và bất hợp pháp


Lại bất ngờ cắt cáp tàu Bình Minh 02, Trung Quốc rõ ràng đang chứng tỏ sự thiếu hợp tác và đi ngược lại Tuyên bố của các bên về ứng xử trên biển Đông (DOC). Các chuyên gia nhận định Bắc Kinh đang hành động theo hướng bất chấp các quy tắc ngoại giao.