Thầy tôi về chốn xa xăm cuối trời

Thầy Nguyễn Hải Kế và bốn chChân Nhân, Trung Hiếu.

Hôm nay, chúng con đưa Thầy ra đồng. Thầy đã về chốn cao xanh thật rồi. Thầy hãy yên nghThầy nhé. 

Con muốn viết điều gì đó như nén tâm nhang gửi đến Thầy. Bạn bè cũng bảo con hãy viết điều gì đó... Nhưng con không viết được. 

Con chỉ muốn nói rằng: Thầy đã để lại cho chúng con một niềm tin, niềm tin vào sự tử tế.