Khơi trong, gạn đục: Hiến pháp còn 3 điều

  Tôi vừa nghe VTV loan báo, sau khi ngâm kíu thật kỹ 20 triệu ý kiến đóng góp, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã chọn lại 3 điều để làm nên Bản Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam.
Quả là cao kế!
Từ nay, các "thế lực thù địch" khỏi bàn bỏ điều 4, điều 5 gì chi cho mệt. Việt Nam vừa tiện tay ghi danh vào nước có bản Hiến pháp ngắn nhất thế giới. Thật là  Nhất cử, lưỡng tiện.


Bản tin thời sự Vê Tê Vê, nghe lúc 18h59 phút, trong ngày 1-4.