Vịnh chức Ủy viên Bê Xê Tê

Vừa hay tin vỉa hè về kết qubầu bán Ủy viên Bê Xê Tê tại Hội nghị T.Ư 7. Nay nhà cháu có vài lời "con cóc", hầu các bác nhậu cho đỡ nhạt mồm, nhạt miệng.


Thiếu vàng phải nhập kim ngân

Thiếu nhân nên phải đưa anh thiện vào

Bá thanh ở tận trời cao

Làm sao hiểu được nước cờ thế gian


Còn ông đình huhọ vương
Trung ương giữ lại làm thằng ủy viên