HÔM NAY: Ngày diệt Tham nhũng VIỆT NAM

Một cách không chính thức, hôm nay đã được dân gian đề cử là ngày chống tham nhũng Việt Nam. Mà dân gian gọi là ngày giết sâu bọ - Ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch. 
Thế cho nên cách trị tham nhũng hiện nay là cho các quan ăn thật nhiều hoa quả, tự nhiên là hết tham nhũng.