Lấy phiếu tín nhiệm: HAI TÂM TRẠNG của ông Chủ tịch QUỐC HỘI

“Căn cứ quan trọng nhất để lấy phiếu tín nhiệm là đánh giá của bản thân mỗi đại biểu Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh khi Quốc hội bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm vào sáng 10/6.


Điều hành phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đã dành 15 phút để nói về các căn cứ và các công đoạn tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn đã được Quốc hội quyết định.

“Đây là việc rất hệ trọng, đồng bào cử tri đang theo dõi và có ý xem Quốc hội làm việc thế nào”, Chủ tịch mở đầu bài phát biểu.

Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao về công tác nhân sự theo quyền của mình. Chính các vị đại biểu sẽ thay măt cử tri và đồng bào cả nước để thực hiện nhiệm vụ đánh giá tín nhiệm với các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước do chính Quốc hội mới bầu chưa được hai năm.

“Đây là lần đầu tiên trên thế giới việc này được tiến hành ở Quốc hội”, ông nhấn mạnh.

Đề nghị Quốc hội cân nhắc thận trọng khách quan công tâm và đặc biệt chính xác qua lá phiếu, Chủ tịch cũng nêu rõ bốn căn cứ để đánh giá tín nhiệm.


Chia sẻ cảm xúc trên cương vị vừa là người được tham gia bỏ phiếu vừa là người được các đại biểu đánh giá tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, nên có 2 tâm trạng. Thứ nhất là hồi hợp chờ đợi xem Quốc hội đánh giá như nào để còn phấn đấu, thứ hai là tâm trạng để thả lá phiếu vào thùng sao cho chính xác. "Động tác đó rất đơn giản nhưng ý nghĩa rất lớn, làm sao phải công khai, khách quan, công tâm thì chúng ta sẽ làm chính xác".