Chốt nhân sự 2 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ LiêmChuẩn bị cho sự ra mắt và đi vào hoạt động của 2 quận mới: Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, ngày 17/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 1458/QĐ-UBND và Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc chỉ định UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

Với quận Nam Từ Liêm:

Theo Quyết định 1458/QĐ-UBND, lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ định UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm có 9 thành viên, gồm:

Chủ tịch UBND lâm thời: ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm.

Các Phó Chủ tịch UBND lâm thời gồm: Ông Trần Thanh Long, Huyện ủy viên, PCT UBND huyện Từ Liêm; Ông Nguyễn Trường Sơn, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Từ Liêm; Ông Nguyễn Trọng Lượng, Huyện ủy viên, Trưởng Ban quản lý dự án huyện Từ Liêm.

Các Ủy viên UBND lâm thời gồm: Trưởng Công an Quận; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận; Chánh Thanh tra Quận; Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường Quận.


Với quận Bắc Từ Liêm:

Theo Quyết định 1459/QĐ-UBND, lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ định UBND lâm thời quận Bắc Từ Liêm cũng có 9 thành viên, gồm:

Chủ tịch UBND lâm thời: Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Từ Liêm.

Các Phó Chủ tịch UBND lâm thời gồm: Bà Nguyễn Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện Từ Liêm; Ông Nguyễn Kim Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện Từ Liêm; Ông Trần Thế Cương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND Thành phố.

Các Ủy viên UBND lâm thời gồm: Trưởng Công an Quận; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận; Chánh Thanh tra Quận; Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường Quận.

Theo các quyết định trên, UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm theo quy định của Pháp luật từ ngày 1/4/2014 cho đến khi HĐND và UBND mới được bầu ra.

Trung tuần tháng 3 vừa qua, nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt và đi vào hoạt động của 2 quận mới Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án về thành lập tổ chức bộ máy và nhân sự cán bộ chủ chốt của hai quận và 23 phường.