Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2016

Tiểu sử chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

TIỂU SỬ TÓM TẮTĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN PHÚC 2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1954. 3. Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh QuảngNam. 4. Nơi đăng ký thường trú:phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội 5. Dân tộc: Kinh. 6. Tôn giáo:không. 7. Trình độ hiện nay:    - Giáo dục phổ thông: 10/10;    - Chuyên môn, nghiệp vụ: cử nhân kinh tế TrườngĐại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (năm 1978);    - Ngoại ngữ: Anh văn B, Nga văn B; 8. Nơi làm việc:Văn phòng Chính phủ. 9.Ngày vào Đảng: 12/05/1982; ngày chính thức: 12/11/1983; 10. Là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X, XI và XII; Là Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá XI và XII; 11. Là đại biểu Quốc hội khoáXI, XIII và XIV; 12. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004-2011.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể) 1966- 1968 Lên Chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo